آدرس ما

ارومیه

ایران -ارومیه - 2کیلومتری جاده سلماس- خیابان حقیقت نیکو گروه - صنعتی ایمن پناه
تلفن : 984432511662+
فکس: 984432511601+
همراه: 989145433542+
WhatsApp :+989145433542
ایمیل : koosangab@gmail.com

ما دوست داریم از شما بشنویم

    X