پناهگاه مربعی گونه ای طراحی شده است که پناهگاهی باشد که تا حد امکان به خانه نزدیک باشد. به اندازه یک سرپناه گرد قوی نیست ، اما می توان آن را طوری ساخت که در فضای داخلی مانند یک خانه معمولی به نظر برسد. پناهگاه های مربعی از دیوارهای فولادی به ارتفاع 3متر ساخته شده اند. تکیه گاه های سازه ای بیرونی از تیر آهن  ناودانی وپروفیل های بسیار قوی ساخته شده است.

مدل S3 ابعاد 3*3

              مدل S6 ابعاد 6*3                  

مدل S9 ابعاد 9*3

    مدل S12 ابعاد 12*3                     

X