پناهگاه های  زیادی از بتن ومصالح ساختمانی درست شده اند که بادوام نبوده وبا گذشت زمان باانبساط وانقباض متاثر از تغییرات دما ورطوبت ترک برداشته وپوسیده می شود .پناهگاه های طوفانی گروه ایمن پناه از فولاد کربنی ساخته می شود وطی چندین مرحله رنگ کاری وپوشش پلاستیکی با دوام بوده وتا چندین نسل قابل استفاده است.

X